Otis Eesti

Otis Elevatori üleilmne isikuandmete kaitse deklaratsioon

Otis Elevator Company ning tema tütar- ja sidusettevõtted (ühiselt nimetatud „Otis”) vastutavad kõigi Otise rahastatavate veebisaitide, arvuti- ja mobiilirakenduste, sotsiaalmeediakontode ja -lehtede eest, millel on link käesolevale isikuandmete kaitse deklaratsioonile. Kohustume austama nende isikute eraelu puutumatust, kellelt me isikuandmeid kogume. Otis on tema kogutavate isikuandmete kaitseks rakendanud tehnilised, haldus- ja füüsilised meetmed.

Käesolevas isikuandmete kaitse deklaratsioonis kirjeldatakse meie põhimõtteid seoses isikuandmetega, mida kogutakse Otise veebisaitide, arvuti- ja mobiilirakenduste kaudu, välja arvatud juhul, kui veebisaidi, arvuti- või mobiilirakenduse jaoks on olemas eraldi isikuandmete kaitse deklaratsioon. See hõlmab lisaks veebisaitide ning arvuti- ja mobiilirakenduste kaudu kogutavatele ka neid isikuandmeid, mida Otis võib koguda ja töödelda eraldi, näiteks e-posti teel või muul viisil. Kui annate meile isiku- või muid andmeid kas otse või meie veebisaitide, rakenduste, sotsiaalmeedialehtede kasutamise teel, äritehingute või meie integreeritud toote- või teenusepakkumiste kasutamise kaudu, nõustute käesoleva isikuandmete kaitse deklaratsiooni tingimustega.

Milliseid isikuandmeid Otis kogub?

Isikuandmed” on teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Milliseid isikuandmeid Otis teilt võib koguda, oleneb teie ja meie vahelise suhtluse olemusest. Näiteks võib Otis koguda järgmisi andmeid:

 • nimi;

 • kontaktandmed töökohal, sealhulgas teie ettevõtte nimetus, teie ametinimetus ja ametikoht, teie töökoha e-posti aadress ning füüsiline ja/või postiaadress, töötelefoninumbrid ja muu teave, mille abil saab teiega töökohal ühendust võtta;

 • profiilipilt;

 • sotsiaalmeediakonto ID või kasutajanimi, seadme identifitseerimistunnus või asukohamääramise teave ning

 • teave selle kohta, kuidas nimelt teie või teie ettevõte Otise toodete ja teenustega suhtlete, kaasa arvatud teie isiklikud eelistused.

Kui olete eraklient, võib Otis koguda teie nime ja kodused kontaktandmed, nagu aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Kui olete eraisikust või ettevõttest rentnik või rentniku töötaja või töövõtja või külaline hoones, kuhu on paigaldatud Otise lift või kus kehtib Otise hooldusleping või kus Otis teenuseid osutab, võib Otis hankida teie isikuandmeid meie hoonekliendilt (näiteks hoone omanikult, haldurilt või turvafirmalt). Otis võib koguda teie arvutilt või telefonilt ka geograafilise asukoha andmeid ja muid turva-autentimise andmeid, mis võimaldavad juurdepääsu mõnda ruumi või Otise seadmetele, mis on hoonesse paigaldatud. Nii äri- kui ka eraklientidelt võib Otis koguda panga- ja makseteavet, Otise konto teavet ning lepinguandmeid.

Kuidas Otis kogutavaid isikuandmeid kasutab?

Mis tahes kogutavaid isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • et pakkuda teile teie jaoks kohandatud teenuseid ja sisu, mis vastab just teie vajadustele ja huvidele;

 • et täita lepingulisi kohustusi, nagu näiteks tagada juurdepääs hoonele, võimaldada kasutada meie liftihoolduse lisavõimalusi, edastada teavitusi või aruandeid teatava lifti või hooldustegevuse, e-arvete või teie valitud makseviisi kohta; et tuvastada turvalisuse tagamiseks teie isikusamasus mõnel käesolevas dokumendis loetletud muul otstarbel või võimaldada teile juurdepääs mõnele veebisaidile, rakendusele, sotsiaalmeediasaidile või hoonele / hooneosale;

 • et töötada välja uusi pakkumisi, parandada meie toodete kvaliteeti, parandada ja isikupärastada kasutajakogemust ning edaspidi paremini sisu luua, lähtudes teie ja kogu meie kasutajaskonna huvidest;

 • et suhelda teiega Otise uute ja uuendatud toodete ja teenuste, sealhulgas eripakkumiste asjus;

 • et hinnata teie huvi ja/või võimaldada teil kandideerida Otisesse tööle;

 • et vastata õiguskaitseasutuste või teiste järelevalveasutuste õigustatud seaduslikele päringutele;

 • et uurida oletatavat või tegelikku ebaseaduslikku tegevust ja tagada kaitse pettuste eest;

 • et vastavalt seaduse nõuetele võrrelda andmeid isikute nimekirjadega, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone või terrorismi tõkestamise meetmeid;

 • et hoida ära tervisekahjustusi või finantskahju;

 • et toetada meie ettevõtte või varade tervikuna või osalist müümist või üleandmist (sealhulgas pankroti kaudu) ja/või

 • et viia läbi uurimisi, tagamaks seadusest tulenevate kohustuste täitmine, ning et kõnealuseid kohustusi täita.

Otis kasutab teie isikuandmeid ainult õigustatud ärihuvides, seadusest tulenevate kohustuste või meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, nagu on kirjeldatud üleilmses isikuandmete kaitse deklaratsioonis.

Kas Otis kasutab teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks?

Lisaks teiega ühenduse võtmisele seoses teie liftiga, nagu eespool kirjeldatud, võib Otis kasutada tema poolt kogutavat teavet ka selleks, et suhelda teiega Otise uute ja uuendatud toodete ja teenuste või eripakkumiste asjus. Otis tagab, et iga turundusteade võimaldab lihtsal viisil edasistest teadetest loobuda või nende tellimuse tühistada.

Kas Otis jagab kogutavaid andmeid kolmandate isikutega?

Otis ei müü ega jaga muul viisil teie isikuandmeid väljapoole Otise äriühingute gruppi, välja arvatud:

 • teenusepakkujatele, kelle Otis on palganud osutama teenuseid meie või meie hooneklientide nimel. Otis jagab teie isikuandmeid ainult nende teenusepakkujatega, kellega Otis on sõlminud lepingu, mis piirab andmete kasutamist ja avalikustamist, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik meie nimel teenuste osutamiseks või seaduse nõuete täitmiseks. Nende teenusepakkujate hulka võivad kuuluda pilveteenuse, süsteemi-, tarkvara- ja muud teenusepakkujad;

 • et täita seadusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas vastata õiguskaitseasutuste või teiste järelevalveasutuste õigustatud seaduslikele päringutele;

 • et uurida oletatavat või tegelikku ebaseaduslikku tegevust;

 • et hoida ära tervisekahjustusi või finantskahju või

 • et toetada meie ettevõtte või varade tervikuna või osalist müümist või üleandmist (sealhulgas pankroti kaudu).

Kui olete üksikisik, kes suhtleb Otisega sotsiaalmeediasaitidel, võib Otis seoses teie jagamistegevusega sotsiaalmeedias, kui see on seotud Otisega, sealhulgas loosimiste ja auhinnamängudega, milles võite meie saidil osaleda, avaldada teie isikuandmeid kontaktidele, kes on seotud teie ja Otise sotsiaalmeediakontodega, veebisaidi teistele kasutajatele ja teie sotsiaalmeediakonto pakkujale. Kui otsustate postitada teavet foorumites, jututubades, profiililehtedel, blogides ja muude teenuste kaudu (sealhulgas sotsiaalmeedialehtedel), kus saate postitada teavet ja materjale, saab selline teie poolt nende teenuste kaudu postitatav või avaldatav teave avalikuks ja võib olla avalikkusele kättesaadav.

Kas Otis edastab isikuandmeid teistesse riikidesse?

Et Otis on globaalne ettevõte asukohtadega paljudes riikides, võime me eespool loetletud otstarvetel edastada teie andmeid ühelt juriidiliselt isikult teisele või ühest riigist teise. Me edastame teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate seadusenõuetega ja üksnes vajalikus ulatuses.

Kuidas Otis kasutab küpsiseid või muid jälitustehnoloogiaid?

Otis võib kasutada oma veebisaitidel ja rakendustes küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse kasutaja arvutisse ja hoitakse seal ning mis võimaldavad veebisaitidel ära tunda korduvkasutajaid, lihtsustada kasutajate juurdepääsu veebisaitidele ja koguda sisu täiustamiseks koondandmeid. Küpsised ei kahjusta kasutajate arvuteid ega faile. Kui te ei soovi, et küpsised oleksid sellele või mõnele muule Otise veebisaidile või rakendusele kättesaadavad, siis kohandage oma brauserprogrammi või elektroonikaseadme süsteemi seadistusi, et keelata küpsiste kasutamine. Pange tähele, et nii toimides võite vähendada oma võimet kasutada Otise veebisaitide, arvuti- ja mobiilirakenduste täisfunktsionaalsust või selle hoopis blokeerida.

Mida peate teadma kolmandate isikute linkide kohta sellel veebisaidil?

Mõnikord võib Otis pakkuda linke veebisaitidele, mis ei ole Otise kontrolli all, ning Otis püüab need lingid mõistliku jõupingutuse abil sellisena tähistada. Otisel puudub kontroll kolmandate isikute veebisaitide üle ja ta ei saa vastutada sisu ega isikuandmete kaitse põhimõtete eest muudel veebisaitidel.

Kui kaua Otis isikuandmeid säilitab?

Otis säilitab isikuandmeid niikaua, kui on vaja tema lepinguliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmeid, mis ei ole vajalikud lepinguliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, säilitab Otis niikaua, kui on vaja, et täita algne eesmärk, milleks need koguti. Kõik veebis kogutud isikuandmed kasutaja kohta, kes ei ole külastanud Otise veebisaiti, rakendusi ega meediasaiti, kustutatakse meie andmearhiivist mõistliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui seda keelab kohaldatav õigus või kui need andmed on vajalikud meie lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Milliseid valikuid saate oma isikuandmete suhtes teha?

Üksikisikud võivad igal ajal taotleda Otisele antud isikuandmete ülevaatamist, ajakohastamist, parandamist, muutmist või kustutamist. Otis vastab kiiresti ja püüab sellised taotlused rahuldada, välja arvatud juhul, kui seda piiravad seadus, leping või mõne teise isiku eraelu puutumatuse kaitsega seotud huvid. Otis võtab mõistlikud meetmed andmete õigeaegseks ajakohastamiseks ja, kui see on seadusega nõutav, eemaldab teie isikuandmed Otise arhiivist. Kasutaja eraelu puutumatuse ja turvalisuse kaitseks võtab Otis enne taotletud muudatuse tegemist meetmed kasutaja isikusamasuse tuvastamiseks. Et saada juurdepääs oma isikuandmetele, neid muuta või kustutada, teatada probleemidest saidiga, esitada küsimusi või tuua esile muresid, saatke e-kiri aadressil privacy@otis.com. Mõned meie veebisaidid, rakendused ja sotsiaalmeediakontod võimaldavad teil teha parandusi otse saidil ilma vajaduseta Otisega täiendavalt ühendust võtta.

Teatavates riikides, nagu Euroopa Liidu riigid, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele, mida võidakse nimetada ka järelevalveasutuseks.

Pange tähele, et kuigi me aitame teid teie isikuandmete kaitsmisel, on teie enda ülesanne kaitsta oma paroole ja muid juurdepääsuandmeid teiste isikute eest.

TEAVE TEATAVATELE ISIKURÜHMADELE

Lastevanematele ja eestkostjatele

Kuigi OTISe veebisait ei ole suunatud lastele, kohustub OTIS täitma kõiki kohaldatavaid seadusi ja nõudeid, nagu laste võrguprivaatsuse kaitse seadus (Children’s Online Privacy Protection Act, USA) ja isikuandmete kaitse üldmäärus Euroopa Liidus (kui on kehtiv). OTIS ei kogu teadlikult andmeid alla 13 aasta vanustelt lastelt. Kui OTIS saab teada, et talle on antud alla 13 aasta vanuse lapse isikuandmed, kustutab OTIS kõnealused andmed oma süsteemidest.

Kuidas võib Otis käesolevaid põhimõtteid muuta?

Kui Otis seda veebisaiti laiendab ja täiustab, võib tekkida vajadus käesolevate põhimõtete ajakohastamiseks. Käesolevaid põhimõtteid võidakse aegajalt ilma ette teatamata muuta. Muudatustest teadasaamiseks soovitame teil need põhimõtted regulaarselt uuesti läbi vaadata. Olulistele muudatustele juhitakse dokumendi alguses tähelepanu.

Kuidas Otisega ühendust võtta?

Üldiste küsimuste korral Otise isikuandmete kaitse põhimõtete kohta saatke e-kiri aadressil privacy@otis.com.